Privacyverklaring Business Center Noord B.V.

1 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als leverancier van Printers & Multifunctionals, Scanoplossingen, ICT-werkplekbeheer en Videovergaderen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Business Center Noord B.V. uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens kunnen wij aan u vragen als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van Business Center Noord B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken als dat nodig is. Dat kunnen particulieren zijn maar ook bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers van organisaties en bedrijven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Business Center Noord B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hierna leest u met welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • Beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en het afwikkelen van het betalingsverkeer.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Beheren van de relatie met de klant.

2 Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

2.1 Algemeen
Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?
De bescherming van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet.

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Dan kan Business Center Noord B.V. uw persoonsgegevens doorgeven aan Politie en Justitie, of aan medewerkers van Business Center Noord B.V. die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Veilig en vertrouwelijk
Vanzelfsprekend zijn uw persoonsgegevens bij Business Center Noord B.V. in goede handen. Business Center Noord B.V. zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons heeft toevertrouwd. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

2.2 Persoonlijk contact met Business Center Noord B.V.
Veel contacten tussen u en Business Center Noord B.V. verlopen via e-mail, telefonische gesprekken en per brief. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, verwerken we als dat nodig is.

Op verschillende manieren contact
De meeste klanten hebben via e-mail contact met Business Center Noord B.V.. Daarnaast wordt er ook veel informatie uitgewisseld via brieven en (online-)formulieren. Ook per sms, mms, chat en sociale netwerken is er contact. De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen door Business Center Noord B.V. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Telefoongesprekken worden niet opgenomen door Business Center Noord B.V.

2.3 Bezoek aan de website van Business Center Noord B.V.
Websites werken beter en sneller dankzij zogenaamde cookies. Ook de website van Business Center Noord B.V. maakt hier gebruik van.

Wat is een cookie?
Een ‘cookie’ is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u voor het eerst een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, wordt het cookie herkend. Zo ontstaat een bezoekersprofiel. Daarin staat bijvoorbeeld welke pagina’s u op de website heeft bekeken en hoe vaak. Dit gebeurt ook als u een website van Business Center Noord B.V. bezoekt.

Waarom gebruiken we cookies?
Dankzij cookies werkt de website van Business Center Noord B.V. sneller en makkelijker. Met behulp van een cookie weten we ook welke pagina’s u op die websites heeft bezocht.

Kunt u uw cookies blokkeren?
U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacyinstellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Safari). Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken, of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden.

Worden bezoekers van een website van Business Center Noord B.V. geregistreerd?
Business Center Noord B.V. houdt de IP-adressen bij van de bezoekers van de Business Center Noord B.V.-website. Iedereen die internet gebruikt (ook via de mobiele telefoon), heeft een IP-adres. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Business Center Noord B.V. gebruikt IP-adressen om fraude te bestrijden (denk aan cybercrime, trojans en phishing). Maar: Business Center Noord B.V. heeft nooit direct toegang tot persoonsgegevens die horen bij deze IP-adressen.

3 Wat zijn uw rechten?
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, dan kunt u deze inzien en corrigeren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?
Bent u klant van Business Center Noord B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Stuur uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar ons toe.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Business Center Noord B.V. vragen om de gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt dit doen op de manier zoals u gewend bent. Bijvoorbeeld via internet (Business Center Noord B.V.), via de ‘Over ons’ en ‘Contact’ link.

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u ons toestemming gegeven. U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken per brief intrekken. Een kopie van een geldig paspoort dient u mee te sturen. De intrekking van uw toestemming heeft betrekking voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening (levering en facturatie) zullen we blijven gebruiken.

Dataportabiliteit
U heeft het recht van overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dat houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Business Center Noord B.V. van u heeft. U kunt deze gegevens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook kun u de gegevens doorgeven aan een andere organisatie.

Bewaartermijn
Business Center Noord B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en in ieder geval nooit langer dan 7 jaar. Gegevens worden na verloop van deze termijn duurzaam vernietigd.

Wilt u geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen?
Wilt u niet dat Business Center Noord B.V. uw persoonsgegevens gebruikt om u actief te benaderen met persoonlijke aanbiedingen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van verzet’. Stuur ons een e-mailbericht of brief waarin u dat meldt.

Een klacht indienen bij Business Center Noord B.V.
U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:
– via email;
– via brief;

In uw e-mailbericht of brief vermeldt u:
Een omschrijving van uw klacht | uw naam | uw adresgegevens | uw telefoonnummer | uw e-mailadres.

Termijn
U kunt uw klacht indienen tot twee maanden nadat het feit waarover u een klacht wilt indienen, heeft plaatsgevonden. Of tot twee maanden nadat u van dat feit kennis had kunnen nemen.

Reactie
Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons. Als u uw klacht via internet heeft ingediend, ontvangt u dat binnen 3 werkdagen. Als u een brief heeft gestuurd, ontvangt u dat binnen 10 werkdagen. Uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstbevestiging, handelt de directie van Business Center Noord B.V. uw klacht af. Of, bij complexe zaken, binnen de termijn die we met u hebben afgesproken.

Uw klacht voorleggen aan een andere partij
U kunt uw klacht ook neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de procedure kunt u terecht op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.